7. 1. 2013

Změny od 1. 1. 2013

A) DPH

PŘEVZATO ZE STRÁNEK MINISTERSTVA FINANCÍ ČR, zkráceno a doplněno (moje poznámky jsou kurzívou). Plná verze zde: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc2_dane_75640.html

1. Sazby daně z přidané hodnoty – zákon č. 500/2012 Sb.
základní sazba daně ve výši 21 %
snížená sazba daně ve výši 15 %. 

Pokud jde o rozsah zboží a služeb, jejich zařazení do snížené nebo základní sazby daně se nemění, s výjimkou přeřazení dětských plen a některých zdravotnických prostředků do základní sazby DPH.  Podrobnosti jsou uvedeny v části druhé zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, případně v Informaci MF – Novela zákona o DPH od 2013 („protischodkový balíček“) – Sazby daně u zdravotnických prostředků.
II. Technická novela zákona o DPH – zákon č. 502/2012 Sb.
Zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela zákona“) obsahuje především tzv. technické změny v oblasti uplatňování DPH. Tato novela zákona byla připravena především z důvodu povinné implementace Směrnice Rady 2010/45/EU ze dne 13. července 2010, pokud jde o pravidla fakturace. Dalším a zásadním důvodem je návrh dalších opatření pro boj s daňovými úniky v oblasti DPH. Vedle těchto dvou významných oblastí novela zákona také uvádí podstatné změny ve vymezení a registraci plátců daně, zavádí se institut identifikované osoby a další navazující změny. Významnou změnou v oblasti DPH u nemovitostí je umožnění volby zdaňovat převod nemovitostí po zákonem stanové lhůtě se současným prodloužením této lhůty ze tří na pět let.

2. Daňové doklady (díl 5 - §26 - §35a novely zákona) - celkem žádné podstatné změny
Znění zákona zde: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dph/cast1h2d5.aspx
Vysvětlené je to zde: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d40566v50762-meritum-danovych-dokladu-po-novele-zakona-o-dph/

3. Evidence pro účely daně z přidané hodnoty (§100 novely zákona)
Nově je v souladu s §100 odst. 2 plátce povinen vést v evidenci pro účely DPH u přijatých zdanitelných plnění, která použije pro uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, také daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění (tj. dodavatele), s výjimkou plnění, u nichž byly vystaveny zjednodušené daňové doklady.
To se týká mě jako účetní. Povinnost na fakturách přijatých mít uvedené DIČ dodavatele platila už dříve.

4.  Zdaňovací období (§99 a násl. novely zákona)
Byla provedena změna v základním zdaňovacím období, kterým je  nově povinně po určitou dobu u všech nově registrovaných plátců, včetně plátců, kteří nemají v tuzemsku sídlo ani provozovnu, kalendářní měsíc.  Dále jsou stanoveny podmínky, za kterých si může plátce zvolit za zdaňovací období kalendářní čtvrtletí a pravidla pro změnu zdaňovacího období. 
Pokud se někdo stal plátcem DPH v roce 2012, musí oznámit na FÚ do konce ledna 2013, že chce být čtvrtletním plátcem. Jinak se má měsíční zdaň. období - to znamená, že do cca 25. 2. podává přiznání k DPH za leden 2013.

5. Povinnost zveřejňování bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost  (§96 a §98 odst. 1 písm. d) novely zákona)
Pro všechny daňové subjekty byla zavedena povinnost uvádět v přihlášce k registraci čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost. Správce daně nově zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtů určená v přihlášce k registraci plátce ke zveřejnění.
Dosavadní plátci budou povinni oznámit správci daně čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději  28. února 2013.  Pokud tuto povinnost nesplní, má se za to, že určil ke zveřejnění všechny účty, které správce daně vede na základě registrační povinnosti.
Správce daně zveřejní čísla bankovních účtů prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci nabytí účinnosti zákona, tj. 1. dubna 2013. Tyto údaje budou k dispozici v informačních systémech o plátcích DPH.
Použití jiných účtů než zveřejněných bude důvodem pro ručení příjemcem zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění (§109 odst. 2 písm. c) novely zákona).  V souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení lze institut ručení v tomto případě uplatnit až od zveřejnění údajů správcem daně, tj. od 1. dubna 2013. Příjemce zdanitelného plnění může také využít zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona o DPH.
Smyslem tohoto opatření je zamezení daňovým podvodům, u nichž se k úhradě využívají různé účty vedené třetími subjekty, aby správce daně nemohl efektivním způsobem provést zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň.
Takže je potřeba dávat velký pozor na to, zda firma platí za dodané zboží a služby na správný účet dodavatele! Ručí totiž za odvod DPH z faktury, kterou dodavatel firmě vystavil, pokud zaplatí na nezveřejněný účet a DPH dodavatel neodvede!!!

6.  Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku (§10d novely zákona)
Podle nového specifického pravidla se místo plnění u dlouhodobého nájmu dopravního prostředku poskytnutého osobě nepovinné k dani určí podle místa, kde má příjemce služby sídlo nebo místo pobytu. Vzhledem k tomu, že dlouhodobý nájem dopravního prostředku poskytnutý osobě povinné k dani spadá do působnosti základního pravidla stanoveného v § 9 odst. 1, tj. místo plnění se rovněž určí podle usazení příjemce služby, dochází u tohoto typu nájmu ke sjednocení pravidel pro všechny osoby.

7. Nespolehlivý plátce (§106a novely zákona)
Tento institut umožní identifikovat plátce, kteří závažným způsobem porušují povinnosti při správě DPH, a u kterých nemůže správce daně z moci úřední zrušit registraci plátce, protože tito plátci splňují obvykle základní podmínku pro plátce, tj. překročení stanoveného obratu pro povinnou registraci DPH. Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že se plátce stal nespolehlivým plátcem. Informace bude k dispozici v informačních systémech o plátcích DPH.
Plátce, který je příjemcem zdanitelného plnění, bude v případě, že poskytovatel plnění je nespolehlivý plátce, nově ručit za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění (§109 odst. 3 novely zákona). Plátce daně může v tomto případě využít zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona o DPH.
Správce daně má možnost na žádost plátce ze zákonem stanovených podmínek rozhodnout o tom, že plátce již není nespolehlivým plátcem. Tato skutečnost se také zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Takže je potřeba dávat velký pozor na to, zda dodavatel je či není spolehlivý plátce! Fima totiž ručí za odvod DPH z faktur vystavených tímto nespolehlivým plátcem (dodavatelem či v některých případech odběratelem - samovyměření, přenesení pov. dle §92a), které dodavatel firmě vystavil, pokud DPH dodavatel neodvede!!!

8. Ručení oprávněného příjemce (§108a novely zákona)
Jako další nástroj v boji proti daňovým únikům je zaveden institut ručení za DPH oprávněným příjemcem, kterému vznikla v souvislosti s přijetím výrobků, podléhajících spotřebním daním, povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň.  
Tento oprávněný příjemce ručí správci daně za daň, která nebyla osobou, která  pořídila toto zboží z jiného členského státu zaplacena správci daně při dodání tohoto zboží třetí osobě v tuzemsku.  Oprávněný příjemce může využít zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona o DPH.

9. Ručení příjemce zdanitelného plnění při dodání pohonných hmot (§109 odst. 4 novely zákona)
Institut ručení za daň je dále rozšířen i na případy, kdy plátce přijme zdanitelné plnění, které spočívá v dodání pohonných hmot distributorem pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty.
Příjemce ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění není o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je registrován jako distributor pohonných hmot podle zákona upravujícího pohonné hmoty. Registr distributorů pohonných hmot je k dispozici na webových stránkách celní správy ČR. I v tomto případě lze využít zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona o DPH.
Prostě a jednoduše: stále dokola si musíme kontrolovat, zda dodavatelé (případně odběratelé) jsou plátci DPH. Do značné míry to platilo i dosud, teď se to pouze zpřísňuje.

10. Povinná elektronická podání od 1.1.2014 (část šestá §101a novely zákona)
Nově je zaváděna povinnost plátců DPH činit podání (přihláška k registraci, daňová přiznání, hlášení a přílohy k daňovému přiznání) elektronicky. Tuto povinnost nemají fyzické  osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 miliónů Kč, pokud nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Povinnost elektronických podání v oblasti DPH je zaváděna s účinností od 1. ledna 2014, aby měly daňové subjekty dostatek času na přípravu.

11. Zálohy a DPH:
v minulosti se DPH odvádělo z přijaté zálohy u daňové evidence i podvojného účetnictví. Pak to pro daňovou evidenci bylo zrušeno. Nyní se to opět obnovuje:
DPH z přijaté zálohy musí být odváděno u OSVČ s daňovou evidencí i u s.r.o. s podvojným účetnictvím! 

12. Zjednodušený daňový doklad (to je doklad pro platbu do 10 000 včetně DPH) lze vystavit už i pro platbu bankovným převodem, nikoliv jen hotově jako doposud. 

13. Plátce DPH v souvislosti s reklamou od Google AdSense:
před cca 2 lety se plátci DPH stali všichni, kteří si umístili reklamu od Googlu, protože to bylo poskytnutí služby do EU. Nyní si mohou registraci plátce zrušit, pokud ovšem nemají jiný důvod být plátcem DPH. Stává se z nich místo plátce DPH jen "osoba identifikovaná k DPH".MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÉ ODKAZY, které je nutné nyní častěji používat: 

a) Daňové tiskopisy pro použití v roce 2013 (čili některé za rok 2012) zde:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/66.html?year=PRESENT 

b) Od roku 2013 také platí nové bankovní účty, na které se odvádí jednotlivé daně! - databáze všech nových tiskopisů, bankovních účtů, ověřování DIČ atd. zde:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_db_registry.html 

c) Od roku 2013 se nám mění i správci daně - správu daně vykonává vždy krajský finační úřad (v našem případě Brno nebo Č. Budějovice). Povídání k tomu plus převodový můstek je zde:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_16801.html?year=0
Adresa Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_528.html/papp/cds_general/-50be5312:13c01ac6e5a:5a?year=0%u0093
Adresa Krajského úřadu pro Jihočeský kraj:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_528.html/papp/cds_general/-50be5312:13c01ac6e5a:5b?year=0%u0093

d) Přehled životní situace - placení daní:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/placeni_dani_4032.html?year=0
B) Daň z příjmů


1. Automobil: snižuje se náhrada za použití automobilu na 3,60 za 1 km a naopak se zvyšuje za
benzin Natural BA-95
36,10
benzin Super Plus (Natural) BA-98, 99 a 100
38,60
nafta motorová
36,50


2. Výše stravného u zahraničních cest se zvyšuje: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/cestovni_nahrady_74146.html

3. Pracující důchodci: pobírají-li k 1. 1. 2013 důchod, pak se jim za rok 2013 ruší daňová sleva na poplatníka.

4. Daňový příplatek 7 % z příjmů přesahujících strop vyměřovacícho základu na soc. pojištění:
platí pro roky 2013 až 2015. To znamená z 48 násobku průměrné mzdy. Pro rok 2012 byl tento 48 násobek 1 242 432 Kč, každým rokem se bude měnit.

5. Výdaje procentem z příjmů: v roce 2013 je nelze uplatnin v kombinaci s daňovými slevami na dítě a manžela/ku a také svobodná povolání, autorské honoráře, příjmy z pronájmu a  některé jiné příjmy mají paušální výdaje povoleny jen pro příjmy nepřesahující 2 miliony Kč!
Z toho plyne, že je třeba koncem roku pečlivěji počítat, zda se vyplatí výdaje dle dokladů nebo dle % - a je tedy u OSVČ nutné SCHOVÁVAT SI VŠECHNY DOKLADY OD VÝDAJŮ!

 
C) Pojistné pro OSVČ

1. Sociální pojištění - zálohy:
http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/platba-pojistneho/zalohy-na-pojistne-na-duchodove-pojisteni.htm

Pro hlavní činnost - 
do měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2012
1 836 Kč
 při účasti na důchodovém spoření  1 647 Kč


od měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2012 1 890 Kč
při účasti na důchodovém spoření 1 696 Kč

Pro vedlejší činnost - viz tabulka v odkazu.

Platí se vždy do 20. dne následujícího měsíce - platby došlé DO tohoto dne se považují za pojistné za minulý měsíc (i v případě, že přijde víc plateb!, za aktuální měsíc pak vzniká dluh - platby nelze platit dopředu!!!)

2. Zdravotní pojištění - zálohy:
Zde přehled plateb od VZP, který však platí obecně pro všechny zdravotní pojišťovny:
http://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/zmeny-v-platbe-zdravotniho-pojisteni-od-1-ledna-2013

Pro hlavní činnost - minimální záloha je ve výši 1 748 Kč.
Pro vedlejší činnost - 0 Kč.
T
ermín placení - uvedené výše se PLATÍ JIŽ OD LEDNA, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce.